Dla uczniów szkoły podstawowej:


 •  Diagnoza (psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna) przyczyn trudności szkolnych, problemów wychowawczych i emocjonalnych
 •  Terapia oraz konsultacje psychologiczne
 •  Terapia oraz konsultacje dla dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej
 •  Terapia oraz konsultacje pedagogiczne w zakresie pracy korekcyjno-kompensacyjnej 
 •  Terapia oraz konsultacje pedagogiczne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 •  Terapia oraz konsultacje logopedyczne
 •  Terapia EEG Biofeedback
 •  Terapia dla dzieci z autyzmem 
 •  Trening Umiejętności Społecznych
 •  Terapia metodą Integracji Sensorycznej
 •  Terapia metodą Paula Dennisona
 •  Zajęcia grupowe prowadzone "Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne"
 •  Zajęcia grupowe dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową
 • Zespół socjoterapii dla dzieci z obniżoną samooceną, małą wiarą we własne  możliwości, zahamowanych, mających problemy w funkcjonowaniu w grupie
 •  Terapia grupowa dla dzieci nieśmiałych z klas I-II
 •  Program "Ortograffiti"
 •  Diagnoza uczniów klas VI szkoły podstawowej Młodzieżowym Kwestionariuszem Zainteresowań Zawodowych (w Poradni lub na terenie szkół) - wersja komputerowa
 •  Profilaktyka problemowa, w tym profilaktyka uzależnień dla dzieci i młodzieży
 •  Interwencja kryzysowa