Zespoły Orzekające


W Poradni działają Zespoły Orzekające wydające:

- orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

- orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych

- orzeczenia o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego

- orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

- opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Zespoły Orzekające są organizowane i działają na podstawie przepisów w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych. Skład Zespołów Orzekających rozpatrujących poszczególne wnioski powoływany jest spośród specjalistów Poradni z uwzględnieniem niezbędnych kwalifikacji zawodowych.
W skład zespołu orzekającego wchodzą:
● dyrektor poradni lub upoważniona przez niego osoba – jako przewodniczący zespołu,
● psycholog – opracowujący diagnozę psychologiczną,
● pedagog - opracowujący diagnozę pedagogiczną,
● logopeda - opracowujący diagnozę logopedyczną,
● lekarz - opracowujący diagnozę lekarską. Dla potrzeb Zespołu Orzekającego w naszej Poradni udzielają konsultacji lekarze: dr Celina Tomaszewicz – Libudzic oraz dr Renata Kowalska.

Posiedzenia Zespołów Orzekających odbywają się w poniedziałki w godzinach 11.00 - 16.00 lub 13.00.- 18.00.