W ramach pracy poza siedzibą Poradni


  • działania wspierające nauczycieli i pedagogów szkolnych w pracach na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych uczniów oraz rozwiązywania trudności i problemów wychowawczych poprzez: m.in. udział w charakterze zaproszonego gościa w zebraniach rad pedagogicznych, wygłaszanie prelekcji dla rodziców i nauczycieli, udział w zespołach wychowawczych przedszkoli, szkół i placówek, prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych, warsztatów, szkoleń tematycznych dla nauczycieli i pedagogów według zgłaszanych potrzeb,
  • działania wspierające przedszkola, szkoły i placówki przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych,
  • spotkania psychoedukacyjne, profilaktyczne, terapeutyczne, indywidualne lub grupowe z dziećmi, młodzieżą i rodzicami w celu niesienia pomocy psychologicznej,
  • zajęcia warsztatowe dla dzieci i nauczycieli w zakresie profilaktyki zaburzeń zachowania, uzależnień cywilizacyjnych oraz edukację prozdrowotną wśród uczniów, rodziców i nauczycieli
  • działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych,
  • działania na rzecz udzielania pomocy dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz działania wspierające nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego,
  • działania wspierające rodziców i nauczycieli w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron dzieci, w tym w diagnozowaniu i rozwijaniu możliwości dzieci z wybitnymi uzdolnieniami,
  • działania o charakterze informacyjnym i popularyzującym pracę Poradni - m.in. poprzez współpracę z lokalnym radiem i prasą,
  • inne wynikające z potrzeb placówek.