Zasady przyjęć


Zasady objęcia dzieci pomocą terapeutyczną Poradni – rok szkolny 2015/2016.

1. Rodzice mogą zapisywać dzieci na listy rezerwowe.

2. W sytuacji wolnych miejsc terapeuci będą kontaktować się w sprawie przyjęcia dziecka na terapię.

3. W przypadku, kiedy terapeuci Poradni nie skontaktują się do końca roku szkolnego, należy potwierdzić (telefonicznie lub osobiście) aktualność zgłoszenia dziecka na zajęcia w roku szkolnym 2016/2017 w ostatnim tygodniu sierpnia 2016r.

4. Dzieci, które, zgodnie z zaleceniem terapeuty, powinny kontynuować terapię również w roku szkolnym 2016/2017 powinny być zgłoszone przez rodziców (osobiście lub telefonicznie) w ostatnim tygodniu sierpnia 2016r.

5. Na zajęcia będzie przyjmowana ograniczona grupa dzieci  w liczbie, która umożliwi  Poradni zapewnienie prowadzenia efektywnych oddziaływań terapeutycznych i zgodnie z możliwościami placówki.

6. W pierwszej kolejności pomocą terapeutyczną będą objęte dzieci, które:

- mogą brać udział w zajęciach zgodnie z obowiązującym Regulaminem poszczególnych form terapii, np. ze względu na kryterium wieku,

- zgodnie z zaleceniem terapeuty powinny kontynuować terapię,

- nie mają możliwości uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych na terenie przedszkola/szkoły,

- w opinii wydanej przez Poradnię zalecono zajęcia terapeutyczne na terenie naszej placówki.

7. Zajęcia terapeutyczne w Poradni są prowadzone zgodnie z uzgodnionym z rodzicami dziecka kontraktem.SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYJĘĆ DZIECI NA ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE

    W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W SOCHACZEWIE

   TERAPIA PROWADZONA METODĄ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

  1. Podstawę do przyjęcia dziecka na zajęcia terapeutyczne prowadzone metodą SI stanowi aktualna (przeprowadzona w ciągu ostatniego roku) diagnoza procesów integracji sensorycznej.

  2. Diagnozę integracji sensorycznej przeprowadzamy u dzieci w wieku od 4 roku życia do 8 lat i 11 miesięcy.

  3. Na zajęcia przyjmujemy dzieci zamieszkujące lub uczęszczające do placówek w rejonie działania naszej Poradni.

  4. Nie przyjmujemy dzieci, które uczestniczą w terapii w innych placówkach oświatowych oraz placówkach NFZ.

  5. Na terapię przyjmujemy dzieci z: trudnościami szkolnymi, z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem, z zespołem Aspergera, dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, dzieci z ADHD, z trudnościami w koncentracji uwagi.

  6. W szczególnych przypadkach terapeuta integracji sensorycznej ma prawo prosić rodzica o doniesienie zaświadczenia lekarskiego od lekarza neurologa o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w terapii (bez zgody lekarza dziecko nie zostanie przyjęte na zajęcia). W przypadku dzieci z niepełnosprawnością ruchową lub wadą postawy wskazane jest doniesienie przez rodziców zaświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w terapii od lekarza ortopedy lub rehabilitanta.

  7. Na zajęcia przyjmowane są dzieci od 4 lat maksymalnie do 9 roku życia. Dzieci do 5 roku życia mają pierwszeństwo.

  8. Na zajęcia przyjmowane są tylko dzieci z głęboką dysfunkcją procesów integracji sensorycznej. O głębokich zaburzeniach SI mogą świadczyć:

  - nie w pełni zintegrowane odruchy niemowlęce ATOS i TOB, STOS,

  - znacznie zaburzone napięcie mięśniowe (zdecydowanie obniżone lub podwyższone),

  - znacznie zaburzone przetwarzanie bodźców przedsionkowo – proprioceptywnych (niepewność grawitacyjna lub podwrażliwość przedsionkowa),

  - znaczne problemy z praksją (ogólna niezdarność ruchowa, poważne trudności w uczeniu się motorycznym, brak umiejętności naśladownictwa, trudności w przekraczaniu linii środkowej ciała, trudności w koordynacji ruchów obu stron ciała),

  - znacznie zaburzona równowaga statyczna i dynamiczna,

  - znacznie zaburzony poziom pobudzenia (zdecydowanie podwyższony lub obniżony),

  - znacznie zaburzona koncentracja uwagi.

  9.W przypadku dzieci z niewielkimi dysfunkcjami procesów integracji sensorycznej rodzice po przeprowadzonym badaniu w zakresie oceny rozwoju procesów integracji sensorycznej uzyskują instruktaż do prowadzenia zajęć na terenie domu.

  10. Rodzice mogą zapisywać dzieci na zajęcia w ciągu całego roku szkolnego. Zapisy na terapię SI prowadzone są w sekretariacie Poradni przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51. Rodzic zobowiązany jest dostarczyć do sekretariatu - aktualną diagnozę SI.

  11.Nabór na zajęcia odbywać się będzie raz w roku –w sierpniu, po wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentacją dzieci zgłoszonych na zajęcia i zadecydowaniu, które z dzieci kwalifikują się do udziału w terapii.

  12. O zakwalifikowaniu się dziecka na zajęcia terapeutyczne zadecyduje Komisja złożona z terapeutów SI, powoływana w sierpniu każdego roku przez Dyrektora Poradni. Na podstawie złożonych dokumentów powołany przez Dyrektora Poradni zespół określi listę osób przyjętych na zajęcia.

  13.Lista dzieci przyjętych na zajęcia będzie dostępna w sekretariacie Poradni w pod koniec sierpnia każdego roku. Rodzice dzieci, które zostały zakwalifikowane do udziału w zajęciach zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie.

  14. Pierwszy termin spotkania terapeutycznego będzie ustalony odgórnie i podany rodzicowi drogą telefoniczną. Zajęcia rozpoczną się od miesiąca września.

  15. Terapia SI będzie odbywać się raz w tygodniu, czas trwania zajęć 45 minut – 50 minut. W przypadku młodszych dzieci ze stwierdzonymi niepełnosprawnościami czas zajęć terapeutycznych powinien być dostosowany do wydolności wysiłkowej dziecka – o czasie trwania zajęć decyduje terapeuta prowadzący terapię. Po zajęciach z integracji sensorycznej terapeuta przekaże rodzicom instruktaż do pracy z dzieckiem na terenie domu – rodzice są zobowiązani prowadzić zalecone ćwiczenia na terenie domu.

  16. Okres prowadzenia terapii wynosi maksymalnie od 6 miesięcy do 2 lat. O zakończeniu zajęć terapeutycznych decyduje terapeuta.

  17. Rodzic jest zobowiązany powiadomić terapeutę o nieobecności dziecka na zajęciach, w tym o chorobie dziecka. Dzieci chore przyprowadzane przez rodziców na zajęcia terapeutyczne nie będą na nie przyjmowane - zgodnie z podpisanym przez rodziców na pierwszych zajęciach terapeutycznych oświadczeniem.

  18. Dwie kolejno nieusprawiedliwione nieobecności dziecka oznaczają skreślenie z listy uczestników i zakończenie terapii. W sytuacji braku współpracy z rodzicem terapia może zostać przerwana – brak kontynuacji ćwiczeń na terenie domu.

  19. Podczas zajęć obowiązuje wygodny strój. Dzieci wchodzą na salę terapeutyczną bez obuwia.

  20. W trakcie terapii nie wolno spożywać dziecku cukierków, gum, napojów itd.

  21. Zajęcia terapeutyczne odbywają się bez obecności rodzica na sali terapeutycznej. Tylko w uzasadnionych przypadkach wynikających z zapewnienia bezpieczeństwa dziecku, na sali terapeutycznej może przebywać rodzic lub opiekun prawny dziecka. W przypadku, kiedy zachowanie dziecka zagraża jego bezpieczeństwu terapeuta może przerwać prowadzenie terapii i udzielić rodzicowi instruktażu do pracy z dzieckiem na terenie domu.

  22. W czasie prowadzenia zajęć terapeutycznych rodzic jest zobowiązany przebywać na terenie Poradni.

  23. Rodzic odpowiada za bezpieczeństwo dziecka przed i po zajęciach terapeutycznych oraz w trakcie prowadzenia rozmowy z terapeutą po zakończonych zajęciach terapeutycznych.

  Terapeuci integracji sensorycznej - K. Waracka. S. Szymańska

   TERAPIA PROWADZONA METODĄ RUCHU ROZWIJAJĄCEGO W. SHERBORNE

Na zajęcia terapeutyczne przyjmowane będą:

- dzieci w wieku od 2 lat do lat 7, po wcześniejszej konsultacji z osobami prowadzącymi lub po wskazaniach w  opinii bądź w orzeczeniu.

 

   TERAPIA PROWADZONA METODĄ EEG Biofeedback

Na zajęcia terapeutyczne przyjmowane będą:

- dzieci od klasy IV szkoły podstawowej z problemami w koncentracji uwagi, wycofujące się, z ADHD, z dysleksją, z moczeniem nocnym, które posiadają opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub innej placówki specjalistycznej z zaleceniem takiej formy terapii.

 

   PROGRAM „Ortograffiti”

Na zajęcia przyjmowane będą:

- dzieci z klas IV – VI szkoły podstawowej z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

 

   ZAJĘCIA DLA DZIECI Z NADPOBUDLIWOŚCIĄ PSYCHORUCHOWĄ

Na zajęcia terapeutyczne przyjmowane będą:

- dzieci po odbytej indywidualnej konsultacji psychologicznej od klasy I do klasy III szkoły podstawowej.

 

  ZAJĘCIA DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI EMOCJONALNYMI

Na zajęcia terapeutyczne przyjmowane będą:

- dzieci z klas”0” do klasy II szkoły podstawowej, z trudnościami adaptacyjnymi (dzieci nieśmiałe, wycofane), po indywidualnej konsultacji psychologicznej.

 

  ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE

Na zajęcia przyjmowane będą:

- dzieci z klas IV – VI szkoły podstawowej i  klas gimnazjalnych,

- dzieci nieśmiałe, z obniżonym poczuciem własnej wartości, z dużymi trudnościami w radzeniu sobie w sytuacjach ekspozycji społecznej i oceny, przejawiające problemy w kontaktach interpersonalnych zarówno z rówieśnikami , jak i z osobami dorosłymi.